တိုရိုတာ စီမံကိန်းသည် တိုရိုတာအဖွဲ့အစည်း၏ အထောက်အပံ့ဖြင့် ဂျပန်နိုင်ငံ Ransar Center Japan (RCJ) အဖွဲ့နှင့် မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောအသင်းတို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သော ကျေးလက်ပြည်သူကိုအခြေခံသော ဒီရေတောထိန်းသိမ်းကာကွယ်တဲ့ စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

စီမံကိန်းကာလမှာ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှ ၂၀၂၂ မတ်လအထိ

အဓိကစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများမှာ

၁။ ဥတိုဒေသ ဒီရေတောများ ဒေသခံများနှင့်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်း

၂။ သဘာဝတောတန်ဖိုးမြှင့်ဒီရေတောစိုက်ခင်း  တည်ထောင်ခြင်း

၃။ ဒီရေတောအကြောင်းသိကောင်းစရာ၊  ဒီရေတောပျိုးဥယျာဉ်နှင့်စိုက်ခင်းတည်ထောင်ခြင်း ရုပ်ပြလမ်းညွှန်စာအုပ်ထုတ်ဝေခြင်း

၄။ ဒီရေတောအသိပညာပေးစာအုပ်များကို ဒေသခံစာသင်ကျောင်းများသို့ဖြန့်ဝေခြင်း

၅။ Ecotourism Trip

၆။ Ecotourism Training

၇။ Home – Base Ecotourism

၈။ Community Forestry Process

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများထဲတွင် မပါဝင်သော်လည်း ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည့်လုပ်ငန်းများ

၁။ ၂၀ ပေ ပတ်လည် ရှင်းလင်းဆောင် (rest hut)

၂။ ၂၁၀ ပေ အရှည်၊ ၃ ပေ အကျယ် ပျိုးဥယျာဉ် လျှောက်လမ်း

၃။ ပျိုးပင် ၂၅၀၀၀ ပျိုးဥယျာဉ်ထဲတွင် အသစ်ထပ်မံ ပျိုးထောင်


Proposed Protected Public Forest (PPF) Process for U To mangrove forests
Proposed Protected Public Forest (PPF) Process for U To mangrove forests

Formation of Community Forestry Users Group map and Preparation of Management Plan
Formation of Community Forestry Users Group map and Preparation of Management Plan

Identification of True and Associated Mangrove Species

Identification of True and Associated Mangrove Species

Planting of Byu Che Tauk Ahpo (Rhizophora apiculate )

Planting of Byu Che Tauk Ahpo (Rhizophora apiculate )

Planting of Byu Che Tauk Ahma  ( Rhizophora mucronate)

Planting of Byu Che Tauk Ahma  ( Rhizophora mucronate)

Two Single Room for Eco-tourism Facilities

Two Single Room for Eco-tourism Facilities

Two Single Room for Eco-tourism Facilities

Two Single Room for Eco-tourism Facilities

New Seedlings in U To Mangrove Nursery

New Seedlings in U To Mangrove Nursery

New Seedlings in U To Mangrove Nursery

New Seedlings in U To Mangrove Nursery

Distribution of Booklet to the students

Distribution of Booklet to the students

Community Forestry Process Meeting

Community Forestry Process Meeting

Knowledge Sharing Meeting of U To for Mangrove Conservation

Knowledge Sharing Meeting of U To for Mangrove Conservation

Board Walk 210 feet and 20×20 Rest Hut at the U To Mangrove Nursery