ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္ေတာအသင္းႏွင့္ အေရးၾကီးေသာေဂဟစနစ္ဆိုင္ရာမိတ္ဖက္အဖြဲ႕ ရန္ပံုေငြတို႕ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သည့္ တနသၤာရီတိုင္း၊ ပုေလာျမိဳ႕နယ္ ေဒသခံျပည္သူကို အေျခခံေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးစီမံကိန္း၏လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ Social & Environmental Threat Baseline Survey လုပ္ငန္းအား (၂၁.၈.၂၀၁၆)ေန႕မွ (၃၁.၈.၂၀၁၆) ရက္ေန႕အထိ ခႏၱီေက်းရြာအုပ္စုမွ ခႏၱီရြာ၊ ျပင္ၾကီးရြာ၊ ကုလားမေခါင္းရြာ၊ ေတာင္ေခါင္းေလာင္းရြာ ႏွင့္ ျပင္ဘုငယ္ေက်းရြာအုပ္စုမွ ျပင္ဘုငယ္ေက်းရြာ၊ ေမာ္ဖ်ားရြာ၊ ဥယ်ာဥ္ကမ္းရြာ မ်ားတြင္ Survey လုပ္ငန္းမ်ားေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။
ခႏၱီကၽြန္းႏွင့္ ျပင္ဘုငယ္ကၽြန္းမ်ားတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို အဓိကထိခိုက္ပ်က္စီးေစေသာ ၾကီးၾကီး မားမားလုပ္ငန္းမ်ား မေတြ႕ရွိရပါ။ ပလတ္စတစ္မ်ားအား ပင္လယ္ထဲသို႕ပစ္ခ်ျခင္းနွင့္ ကမ္းနီးစည္းကမ္းမဲ့ ဝါးလက္စက္ေလွမ်ားျဖင့္ ပင္လယ္ၾကမ္းျပင္အထိ ပိုက္အဆင့္ဆင့္ျဖင့္ ငါး/ပုဇြန္/ကင္းမြန္မ်ား မ်ားျပားစြာဖမ္းဆီး ေနမႈမ်ားေၾကာင့္ ငါး/ပုဇြန္မ်ား အလြန္ရွားပါးလာေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။
Livestock & Home Garden one day Training အား (၂၄.၈.၂၀၁၈)ေန႕ တြင္ခႏၱီေက်းရြာတြင္ က်င္း ပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ သင္တန္းသို႕ စီမံကိန္းေက်းရြာ(၇) ရြာမွ စိုက္ပ်ိဳး/ေမြးျမဴေရးေဆာင္ရြက္မည့္သူမ်ား၊ ေက်းရြာ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား(Village Development Committee- VDC)၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား စုစုေပါင္း (၁၀၀) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
သင္တန္းအား ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာနမွ ေမြးျမဴေရးပညာရွင္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာရွင္၊ သဘာဝ ထိန္းသိမ္းေရးပညာရွင္မ်ားမွ စိုက္ပ်ိဳး/ေမြးျမဴရာတြင္အဓိကေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဇီဝေျမၾသဇာ/ပိုး သတ္ေဆးျပဳလုပ္နည္းမ်ား၊ သိသာစြာဝင္ေငြတိုးတက္ရရွိႏိုင္မည့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္း ရွင္းလင္းပို႕ခ်ခဲ့ပါသည္။