၄င္းေဆြးေနြးပြဲတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံသစ္ေတာအသင္း MFA ကိုယ္စား မိမိ မွ Biomass based cooking status in Myanmar ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စာတမ္းတစ္ေစာင္ ဖတ္ျကားတင္ျပခြင့္႐ွိခဲ႔ပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ သစ္ေတာမ်ားျပုန္းတီးရျခင္း၏ အဓိကအေျကာင္းအရင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ထင္းမီးေသြး ေလာင္စာ (wood energy) ကို household sector နွင့္ Cottage industry sector နွစ္ခုလံုးမွ သံုးစြဲေနျကသည့္ ကိစၥ ရပ္ကိုေဆြးေနြးခဲ႔ပါသည္။

ေဆြးေနြးခဲ႕ရာတြင္ နွစ္စဥ္သစ္ပင္ေပါင္း သန္း၆၀ မွသန္း၆၀၀ အထိ ခုတ္လွဲသံုးစြဲေနေျကာင္းနွင့္ သစ္ေတာျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ထင္းအစား အျခားေလာင္စာ alternative energy (electricity, natural gas, solar, wind, etc.) စသည္ျဖင့္ေျပာင္းလဲအသံုးခ်ရန္ က်င္းပသည့္ အထက္ပါအလုပ္ရံုေဆြးေနြးပြဲကို ယခုထက္ အမ်ားျပည္သူ အလြယ္တကူလာေရာက္ေဆြးေနြးနိုင္သည့္ေနရာမ်ိုးတြင္ပိုမိုျပည့္စံုသည့္အခင္းအက်င္းမ်ားျဖင့္ထပ္မံက်င္းပသင့္ေျကာင္း အျကံျပုေဆြးေနြးခဲ႕ပါသည္။