15.1.2020 ရက္ေန႔တြင္ MFA ရုံးခန္း၌ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေကာ္မတီတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေရြးခ်ယ္ျခင္း နွင့္သက္ဆုိင္သည့္ အစည္းအေဝးကုိ နံနက္ ၁၀း၀၀ နာရီမွ ၁၂း၀၀ နာရီထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါအစည္းအေဝးတြင္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ဖိတ္ၾကားထားသည့္  ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ကုိယ္စားလွယ္ ၁၅ ဦး တက္ေရာက္ပါသည္။ စဥ္ အမည္ ရာထူး အဖြဲ႕အစည္း ၁ ဦးေအာင္ေက်ာ္ျမင့္ Professional Translator Myanmar Forest Association ၂ ဦးျမင့္ဦး Joint Secretary (1) MTE Ex-Employee Association ၃ ဦးသန္းလြင္ Member                     ။ ၄ ဦးေနထြန္းမင္း Chairman Bamboo & Rattan Association ၅ […]