15.1.2020 ရက်နေ့တွင် MFA ရုံးခန်း၌ အထက်ဖော်ပြပါ ကော်မတီတွင် ကိုယ်စားလှယ်ရွေးချယ်ခြင်း နှင့်သက်ဆိုင်သည့် အစည်းအဝေးကို နံနက် ၁၀းဝ၀ နာရီမှ ၁၂းဝ၀ နာရီထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင် အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများမှ ဖိတ်ကြားထားသည့် အောက်ဖော်ပြပါ ကိုယ်စားလှယ် ၁၅ ဦး တက်ရောက်ပါသည်။

စဥ္ အမည္ ရာထူး အဖြဲ႕အစည္း
ဦးေအာင္ေက်ာ္ျမင့္ Professional Translator Myanmar Forest Association
ဦးျမင့္ဦး Joint Secretary (1) MTE Ex-Employee Association
ဦးသန္းလြင္ Member                     ။
ဦးေနထြန္းမင္း Chairman Bamboo & Rattan Association
ဦးေက်ာ္သူ Patron                     ။
ဦးေအာင္ျမင့္ Founder Renewable Energy Association Myanmar
ဦးမ်ိဳးကိုကို Program Manager Promotion of Indigenous and Nature Together
ဦးတင္ေအး Secretary Myanmar Forest Association
ဦးျမင့္လြင္ Member
၁၀ ဦးေဇာ္မ်ိဳးေက်ာ္ Vice- Chairman Myanmar Wood-based Furniture Association
၁၁ ဦးခင္ေမာင္လတ္ Program Adviser Metta Development Foundation
၁၂ ေဒၚသင္းသင္းျမ Program Director Myanmar Ceramic Society
၁၃ ေဒါက္တာမ်ိဳးသန္႔တင္ President
၁၄ ဦးေက်ာ္သူရ Managing Director Green Ethtics
၁၅ ဦးစိုးမင္းႏိုင္ Director

ယင္းအစည္းအေဝးမွ အမ်ားသေဘာတူ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၃ ခ်က္ ခ်မွတ္နုိင္ခဲ့ပါသည္။

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၁ အေနျဖင့္ ဗဟုိေကာ္မတီတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လူ ပုဂၢိဳလ္ (၆) ဦး ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။

(၁) ဦးတင္ေအး (Myanmar Forest Association)

(၂) ဦးခင္ေမာင္လတ္ (Metta Development Foundation)

(၃) ေဒါက္တာမိ်ဳးသန္႕တင္ (Myanmar Ceramic Society)

(၄) ဦးေအာင္ျမင့္ (Renewable Energy Association Myanmar)

(၅) ေဒၚေဒဝီသန္႔စင္ (Myanmar Green Network)

(၆) ဦးေက်ာ္သူ  (Bamboo & Rattan Association)

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၂ အေနျဖင့္ ဗဟုိေကာ္မတီ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိမည့္ CSO ကုိယ္စားလွယ္ သည္ CSO (environment) မ်ားထံ အစည္းအေဝးနွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ၾကိဳတင္ညိွႏႈိင္းျခင္း၊ ျပန္လည္ရွင္းလင္း တင္ျပျခင္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၃ အေနျဖင့္ ပထမအဆင့္တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ကုိ အေျချပဳ၍ မွတ္ပုံတင္ျပဳလုပ္ထားေသာ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအနက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္နွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ စုစည္း၍ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္နုိင္ေရး MFA နွင့္ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္သည့္ လူငယ္အဖြဲ႔ဝင္ ၃ ဦးမွ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳ စတင္လႈပ္ရွားရန္ စသည့္ ၃ ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

ဤအစည္းအေဝးမွ ရရွိေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမွာ မၾကာမီ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ ရန္ကုန္အေျချပဳ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္း (သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္) ဟု အမည္သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပနုိင္သည့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြ႕ဲအစည္းတစ္ခု ပီပီျပင္ျပင္ ေပၚေပါက္လာမည္ကုိ ေမွ်ာ္မွန္းနုိင္ပါသည္။

ဖြဲ႔စည္းျပီးသည့္အခါ အဖြဲ႔ကုိယ္စားျပဳနုိင္မည့္ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကုိလည္း ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမာက္ျပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာ ကိစၥမ်ားကုိ က်ရာအခန္းက႑မွ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္နုိင္ခြင့္ကုိ ရရိွနုိင္ပါသည္။ MFA အဖြဲ႕ထံ ဆက္သြယ္ ပူးေပါင္းနုိင္ၾကရန္ ႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္။